بر اساس مدارک موجود، به نظر می رسد که دریافت کافیین در افزایش توان و بهبود عملکرد ورزشی به میزانی اندک ولی ارزشمند در برخی رشته های ورزشی موثر است. دکتر محمد حضوری رئیس کمیته تغذیه هیئت پزشکی ورزشی استان قم در مورد مصرف کافئین و تاپیر آن بر روی ورزشکاران به خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران گفت: هنوز در خصوص بیان مکانیسم اثر این ماده بر عملکرد ورزشی توافق نظر وجود ندارد، لیکن احتمال دارد که این اثرات نتیجه موضوعی باشد که در محافل علمی به نام نظریه متابولیک معروف است (افزایش اکسیداسیون چربی ها و صرفه جویی در مصرف گلیکوژن در طی ورزش). همچنین ممکن است کافئین باعث تغییرات در بروز خستگی و یا اثر مستقیم آن بر عضلات اسکلتی شود. اما این نکته را نباید فراموش کرد که اغلب مطالعاتی که به بررسی تاثیر دریافت کافیین بر توان ورزشی افراد پرداخته اند، در محیط های آزمایشگاهی صورت گرفته اند و مطالعات در فضای ورزشی معمولی اندک است. وی ادامه داد:در مطالعات اخیرمدارکی به دست آمده است که گواه آن است که اثرات سودمند از مصرف کافیین دریافتی در مقادیر بسیار اندک 3-1 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن یا 150-70 میلی گرم کافیین در صورت مصرف یک ساعت قبل و یا در حین ورزش می تواند بر عملکرد ورزش کاران اثرات مفید داشته باشد. علاوه بر این مدارک اندکی در خصوص ارتباط میزان تجویزی از کافیین با اثرات عملکرد ورزش کاران به دست آمده است. این به آن معنی است که افزایش کافیین عملکرد ورزشی افزایش نمی یابد. امروزه دستورالعمل مصرف کافیین بدان شکل است که 9-6 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن یا مصرف 600 – 400 میلی گرم یک ساعت قبل از ورزش می بایست مصرف گردد. تاثیر مکمل کافئین اثرات مکمل کافیین در بین افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد به کافیین پاسخ نمی دهند و برخی دیگر از آن ها عوارض جانبی منفی نظیر افزایش ضربان قلب، سردرد و اختلالات خواب می دهد. این عوارض جانبی به طور معمول در تجویز مقادیر بیش از 9-6 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن روی می دهد و بروز این عوارض جانبی به طور مستقیم می تواند به عملکرد ورزشی آسیب زند. این موارد ممکن است به طور غیر مستقیم نیز موجب اختلال نتایج ورزش گردد. به طور مثال اختلال الگوی خواب در بین ورزش کارانی که در رقابت هایی که برای چند روز به طول انجامیده و ورزش کاران در روزهای بین مسابقات خویش نیاز به استراحت و بازتوانی دارد، به شدت تاثیر منفی بر عملکرد ورزشی وی میگذارد. قهوه یک نوشیدنی ایده آل جهت تامین کافیین نیست. زیرا محتوای کافیین موجود در آن متغیر است و ممکن است واجد ترکیباتی که به عملکرد ورزش کار آسیب وارد نماید. علاوه بر آن تحقیقات در خصوص سایر منابع در دسترس کافیین، نظیر نوشیدنی های ورزشی، کولاها و … بسیار اندک است. بنابراین تعمیم دادن نتایج تحقیقات موجود به زندگی روزمره ورزش کاران، مشکل است. برهمین اساس ورزشکارانی که تمایل به مصرف کافئین چه به صورت مکمل دارویی و چه به صورت انواع خوراکی (قهوه،انواع کولا) دارند باید قبل از مصرف با متخصص تغذیه در مورد میزان مصرف مشورت کنند.